تازه های وبلاگ تامین نهاده

عملکرد پهباد سمپاش برای علف کش های زرد

عکس پهباد سموپاشی وبلاگ-تامین نهاده ایران

ارزیابی کارایی پهباد سمپاش در کاربرد و علف کش های زرد پس رویشی

ارزیابی کارایی پهپاد سمپاش(UAV)در کاربرد علف کش های زودپس رویشی(Early post
emergence
) در مزارع نیشکر تازه کشت (Plant) در شمال خوزستان

  1. بخش گیاهپزشکی امورتحقیقات کشاورزی کشت وصنعت کارون
  2. واحد چهارم کشاورزی کشت وصنعت کارون

چکیده


به منظور بررسی
امکان کاربرد وکاراییپهپاد(پرنده از راه دور)در عملیات زودپس رویشی مهار علف های هرز در زراعت
تازه کشت (پلنت) نیشکر
، آزمایشی مزرعه ای به صورتطرحبلوک هایکامل تصادفی با سه تکرار درمزارع نیشکر کشت
وصنعت کارون
در سال9139اجرا شد.

تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف کش هایآمترین(0%wp8,Ametryn+ )
تبوتیورون
(50%SCTebuthiuron,)به ترتیب2+2،5/1+5/1و1+1( کیلوگرم+ لیتر)وعلف کشآلیون(Indaziflam
05%
19.)151سی سی در هکتاربصورت پیش رویشیبود.

نمونه برداری از علف های هرز،13،01و91روز پس از
سمپاشی انجام شد
.

نتایج نشان داد که کارایی سمپاشی با پهپاددرمقادیر توصیه شده علف کشهایزود پس و پیش رویشی
کاملا موفقیت
آمیز بود.

کاربرد پهپاد تا91روز پس ازانجام تیمار در ترکیب آمترین2کیلوگرم + تبوتیوون2لیتر و علف کش
آلیون در عملیات پیش رویشی با درصد کنترل بالای
91درصد و نمره ارزیابی مشاهداتیEWRCبه ترتیب0/3و3
(توصیف مهار خوب)
آشکارساخت کاربرد پهپاد می تواند در عملیات زودپس رویشی و پیش رویشیدر زراعت نیشکرمورد
استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:پهپاد ، زود پس رویشی، سمپاشی، نیشکر

مقدمه


سمپاشیهواییکشاورزیشاملسر نشیندارو هواپیماهایبدونسرنشین است
(

هواپیمایبدونسرنشین(پهپاد)برای
قطعات
کوچککشاورزیبیشترمناسباست().استفادهازپهپادعمومابرایسمومدفعآفاتشاملحشرهکشوقارچ
کش
است.

بااینحال،کاربردعلفکشازطریقپهپادهمیشهیکچالشبودهاست.پاششپهپادبامقادیرکمدنبالمیشود

وقتیغلظتقطراتزیاداست،جذبعلفکشممکناستبهدلیلنکروزبافتبرگکاهشیاافزایشیابدوحجم
اسپری
ممکناستاثربخشیعلفکشهاراکاهشدهد

.چن وهمکاران (2) دریافتند علفکشهایپیش رویشیکهتوسط
پهپاد
وسمپاشپشتیاستفادهشد اثراتقابلتوجهیدرمدیریتعلفهایهرزدرمقایسهبا قسمت کنترلنشدهداشتند اما
اثر
آنهایکنواختنبود.

درآزمایشیمزرعه ای،سمپاشی با تجهیزاتمتفاوتدرسال2112انجام شد،در مزرعه حدود
گیاهچه دم روباهی کشیده(Alopecurus japonicus Steud)وجودداشت بعدازتیماربادیفلوفنیکان+

ایزوپروتوروندرمقایسهباشاهددرسمپاشیپشتی کنترل04٪دمروباهی و در قسمت پهپاد22درصد کاهش دم روباهی
حادث شد و اثرکنترلعلفهایهرزبا سمپاش پشتی بهطورقابلتوجهیبهترازپهپادبود.
مارتین وهمکاران(

)گزارشنمودندهواپیمایبدونسرنشین(UAV)یکفناوریسمپاشیهواییاستکهًاخیراساختهشدهاست.

استفادهازپهپادانعطافپذیرترواستانداردتراست،راندمانپاشش01برابربیشترازسمپاشپشتیاست.

بااینحال،مدیریتعلفهایهرز
با
استفادهازپهپادهنوزیکچالشاست.حجمپاششکموچگالیقطراتبانفوذکمترممکناستبراثرکنترلعلفهای
هرز
تأثیربگذارد.غلظتزیادقطراتممکناستباعثصدمهبهمحصولشود

.سمپاشپشتیدربسیاریازمواردبرای
کاربردهای
پس رویشیمیزانکنترلعلفهایهرزًنسبتابهتریرانشانداده است.

بهطورکلی،برایدستیابیبهاثربخشی
بهتر
،کاربردپیش رویشیباپهپاددرمدیریتعلفهایهرز،سمپاشیعلفکشهابایدبامدیریتمزرعهترکیبشود.


مواد و روشها


این آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفیدر مزارع شرکت وصنعت نیشکر کارون شوشتردرمزرعه تازه کشت با
عرض جغرافیایی32،11و طول جغرافیایی47،25دقیقه، واریته نیشکرتازه کشت
CP57614، ارتفاع از سطح دریا41متر،
در سال زراعی
14111399با4تیمار و3تکرار اجرا گردید.

تیمارها شامل:1)کاربرد مقادیر توصیه شده علف کشهای
آمترین
2کیلوگرم+ تبوتیورون2لیتر،2)علف کش آمترین5/1کیلوگرم +5/1لیتر تبوتیورون، علف کش آمترین1
کیلوگرم+ تبوتیورون
1لیتروعلف کش آلیون(19.05%Indaziflam)151سی سی در هکتار بصورت پیش رویشیبودند.
اندازه پلات
های آزمایش2هکتار و یک هکتار نیز حاشیه بین پلاتها در نظر گرفته شد.

سرعت پهپاد11/0متر در ثانیه،
ارتفاع از سطح زمین
101سانتیمتر و عرض پاشش موثر5/4متر تنظیم گردید. بادبردگی با کاغذ حساس به آب کنترل
ومتوسط ارزیابی گردید
(بادبردگی درمزارع نیشکر بدلیل تک کشتی بودن و گسترده بودن مزارع ایجاد اشکال نمی کند).

نمونه


برداری تراکم و وزن خشک و ارزیابی مشاهداتی به روش
EWRCدر01،31و91روز پس از اعمال تیمار انجام شد.
نتایج و بحث

فلور علفهای هرز شاملعلفهای هرز باریک برگ، یولاف (
Avena ludoviciana Durieu)و فالاریس(Phalaris minor، )
پهن برگ، خارمریم(
silybum marianum) و پنیرک(Malva parviflora) بودند.
نتایج تجزیه آماری31،01و91روز پس از اعمال تیمارنشان داد که اثر سطوح علفکش بردرصد کنترل و ارزیابی چشمی
بر اساس استاندارد
EWRCدر سطح یکدرصدمعنیدار بود(جدول1.)نتایج مقایسات میانگینبه روش آزمون چند دامنه
ای دانکن انجام شد
.

مقایسات میانگین درصد کنترل علفهای هرز در31،01و91روز پس از اعمال تیمارنشان داد.
مقایسات میانگین
آزمون چنددامنه ای دانکن نشان داد که بکارگیری پهپاد برای علف کشهای با مقادیر بسیار کم (آلیون
151
سی سی در هکتار) و همچنین مقادیر توصیه شده(آمترین2کیلوگرم+ تبوتیورون2لیتر) به ترتیب با02/92و11/91
کنترل درصد
مشاهده شد که بیانگر امکان بکارگیری پهپاد با دقت و کارایی بسیار بالا میباشد.

تیمارهای کاربرد کاهش
یافته(آمترین
5/1کیلوگرم+ تبوتیورون5/1کیلوگرم با02/02درصد کنترل قرار داشت که رضایت بخش نمیباشد و تیمار
مقادیر بسیار کاهش یافته آمترین
1کیلوگرم + تیوتیورون1لیتر با33/33درصد کنترل قرار گرفت.

خطای آزمایش
ضریب تغییرات

شکلشماره1بوضوح امکان بکارگیری علف کش های پرمصرف در واحد سطح(آمترین2کیلووگرم+ تبوتیوورون2لیتور) و
کم مصرف در واحد سطح ( آلیون151سی سی) با نتایج بسیار عالی امکان بکارگیری پهپاد در سمپاشی پیش رویشوی و زود
پس رویشی رازراعت نیشکر را تایید مینماید اما کاربرد پهپاد نتوانست اثرات کاهش مقادیر علوف کوش را جبوران نمایود و
کاهش مقادیر علف کش تایید نشد.

 

تاثیر مقایر کاربرد علف کش با پهپاد91روز پس از اعمال تیمار
همانطوریکه درجدول1ملاحظه میشود،ارزیابی چشمی مهار علفهای هرز31،01و91روز پس از اعمال تیمارعلف
کش با پهپادتحت تاثیرنوع علف کشقرارگرفته و با احتمال99
درصدمعنیدار شده است.

نتایج نشان داد که تا91روز
پس از اعم
و زود پس رویشی علف کش آمترین ال تیمار مقادیر توصیه شده پیش رویشی علف کش آلیون2کیلوگرم +
تبوتیورون
2لیتر و به ترتیب با3و0/3در گروه آماری برتر قرار گرفته و قابل توصیه باشد.
نتیجهگیری

کاربرد پهپاد در عملیات زود پس رویشی و پیش رویشی در غلظتهای بسیادر پاییز مورد مطالعه قرار ر کم و بسیار زیاد
گرفت و کارایی آنها مشاهده گردید.این نتایج تا91روز پس از اعمال تیمار بصورت پایدارادامه یافت.

پیشنهادمیگردد
این آزمایش در روزهای گرمتر سال مانند شهریور در مزارع تازه کاشت نیشکر تکرار و نتایج در دماهای بسیار بالا نیز
بررسی گردد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.