نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود زیستی باکتری تیوباسیلوس

کود زیستی باکتری تیوباسیلوس باعث افزایش تحمل گیاه به برخی از بیماری های خاکزی می شود. افزایش سرسبزی گیاه و افزایش حداقل 20 درصدی رشد گیاه می شود. به عنوان چهارمین عنصر مورد نیاز، گیاه هست.