کرم خاردار پنبه چطور زندگی میکند

چرخه زندگی کرم خاردار پنبه