عملکرد پهباد سمپاش برای علف کش های زرد

عکس پهباد سموپاشی وبلاگ-تامین نهاده ایران

ارزیابی کارایی پهباد سمپاش در کاربرد و علف کش های زرد پس رویشی

ارزیابی کارایی پهپاد سمپاش(UAV)در کاربرد علف کش های زودپس رویشی(Early post
emergence
) در مزارع نیشکر تازه کشت (Plant) در شمال خوزستان

  1. بخش گیاهپزشکی امورتحقیقات کشاورزی کشت وصنعت کارون
  2. واحد چهارم کشاورزی کشت وصنعت کارون

چکیده


به منظور بررسی
امکان کاربرد وکاراییپهپاد(پرنده از راه دور)در عملیات زودپس رویشی مهار علف های هرز در زراعت
تازه کشت (پلنت) نیشکر
، آزمایشی مزرعه ای به صورتطرحبلوک هایکامل تصادفی با سه تکرار درمزارع نیشکر کشت
وصنعت کارون
در سال9139اجرا شد.

تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف کش هایآمترین(0%wp8,Ametryn+ )
تبوتیورون
(50%SCTebuthiuron,)به ترتیب2+2،5/1+5/1و1+1( کیلوگرم+ لیتر)وعلف کشآلیون(Indaziflam
05%
19.)151سی سی در هکتاربصورت پیش رویشیبود.

نمونه برداری از علف های هرز،13،01و91روز پس از
سمپاشی انجام شد
.

نتایج نشان داد که کارایی سمپاشی با پهپاددرمقادیر توصیه شده علف کشهایزود پس و پیش رویشی
کاملا موفقیت
آمیز بود.

کاربرد پهپاد تا91روز پس ازانجام تیمار در ترکیب آمترین2کیلوگرم + تبوتیوون2لیتر و علف کش
آلیون در عملیات پیش رویشی با درصد کنترل بالای
91درصد و نمره ارزیابی مشاهداتیEWRCبه ترتیب0/3و3
(توصیف مهار خوب)
آشکارساخت کاربرد پهپاد می تواند در عملیات زودپس رویشی و پیش رویشیدر زراعت نیشکرمورد
استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:پهپاد ، زود پس رویشی، سمپاشی، نیشکر

مقدمه


سمپاشیهواییکشاورزیشاملسر نشیندارو هواپیماهایبدونسرنشین است
(

هواپیمایبدونسرنشین(پهپاد)برای
قطعات
کوچککشاورزیبیشترمناسباست().استفادهازپهپادعمومابرایسمومدفعآفاتشاملحشرهکشوقارچ
کش
است.

بااینحال،کاربردعلفکشازطریقپهپادهمیشهیکچالشبودهاست.پاششپهپادبامقادیرکمدنبالمیشود

وقتیغلظتقطراتزیاداست،جذبعلفکشممکناستبهدلیلنکروزبافتبرگکاهشیاافزایشیابدوحجم
اسپری
ممکناستاثربخشیعلفکشهاراکاهشدهد

.چن وهمکاران (2) دریافتند علفکشهایپیش رویشیکهتوسط
پهپاد
وسمپاشپشتیاستفادهشد اثراتقابلتوجهیدرمدیریتعلفهایهرزدرمقایسهبا قسمت کنترلنشدهداشتند اما
اثر
آنهایکنواختنبود.

درآزمایشیمزرعه ای،سمپاشی با تجهیزاتمتفاوتدرسال2112انجام شد،در مزرعه حدود
گیاهچه دم روباهی کشیده(Alopecurus japonicus Steud)وجودداشت بعدازتیماربادیفلوفنیکان+

ایزوپروتوروندرمقایسهباشاهددرسمپاشیپشتی کنترل04٪دمروباهی و در قسمت پهپاد22درصد کاهش دم روباهی
حادث شد و اثرکنترلعلفهایهرزبا سمپاش پشتی بهطورقابلتوجهیبهترازپهپادبود.
مارتین وهمکاران(

)گزارشنمودندهواپیمایبدونسرنشین(UAV)یکفناوریسمپاشیهواییاستکهًاخیراساختهشدهاست.

استفادهازپهپادانعطافپذیرترواستانداردتراست،راندمانپاشش01برابربیشترازسمپاشپشتیاست.

بااینحال،مدیریتعلفهایهرز
با
استفادهازپهپادهنوزیکچالشاست.حجمپاششکموچگالیقطراتبانفوذکمترممکناستبراثرکنترلعلفهای
هرز
تأثیربگذارد.غلظتزیادقطراتممکناستباعثصدمهبهمحصولشود

.سمپاشپشتیدربسیاریازمواردبرای
کاربردهای
پس رویشیمیزانکنترلعلفهایهرزًنسبتابهتریرانشانداده است.

بهطورکلی،برایدستیابیبهاثربخشی
بهتر
،کاربردپیش رویشیباپهپاددرمدیریتعلفهایهرز،سمپاشیعلفکشهابایدبامدیریتمزرعهترکیبشود.


مواد و روشها


این آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفیدر مزارع شرکت وصنعت نیشکر کارون شوشتردرمزرعه تازه کشت با
عرض جغرافیایی32،11و طول جغرافیایی47،25دقیقه، واریته نیشکرتازه کشت
CP57614، ارتفاع از سطح دریا41متر،
در سال زراعی
14111399با4تیمار و3تکرار اجرا گردید.

تیمارها شامل:1)کاربرد مقادیر توصیه شده علف کشهای
آمترین
2کیلوگرم+ تبوتیورون2لیتر،2)علف کش آمترین5/1کیلوگرم +5/1لیتر تبوتیورون، علف کش آمترین1
کیلوگرم+ تبوتیورون
1لیتروعلف کش آلیون(19.05%Indaziflam)151سی سی در هکتار بصورت پیش رویشیبودند.
اندازه پلات
های آزمایش2هکتار و یک هکتار نیز حاشیه بین پلاتها در نظر گرفته شد.

سرعت پهپاد11/0متر در ثانیه،
ارتفاع از سطح زمین
101سانتیمتر و عرض پاشش موثر5/4متر تنظیم گردید. بادبردگی با کاغذ حساس به آب کنترل
ومتوسط ارزیابی گردید
(بادبردگی درمزارع نیشکر بدلیل تک کشتی بودن و گسترده بودن مزارع ایجاد اشکال نمی کند).

نمونه


برداری تراکم و وزن خشک و ارزیابی مشاهداتی به روش
EWRCدر01،31و91روز پس از اعمال تیمار انجام شد.
نتایج و بحث

فلور علفهای هرز شاملعلفهای هرز باریک برگ، یولاف (
Avena ludoviciana Durieu)و فالاریس(Phalaris minor، )
پهن برگ، خارمریم(
silybum marianum) و پنیرک(Malva parviflora) بودند.
نتایج تجزیه آماری31،01و91روز پس از اعمال تیمارنشان داد که اثر سطوح علفکش بردرصد کنترل و ارزیابی چشمی
بر اساس استاندارد
EWRCدر سطح یکدرصدمعنیدار بود(جدول1.)نتایج مقایسات میانگینبه روش آزمون چند دامنه
ای دانکن انجام شد
.

مقایسات میانگین درصد کنترل علفهای هرز در31،01و91روز پس از اعمال تیمارنشان داد.
مقایسات میانگین
آزمون چنددامنه ای دانکن نشان داد که بکارگیری پهپاد برای علف کشهای با مقادیر بسیار کم (آلیون
151
سی سی در هکتار) و همچنین مقادیر توصیه شده(آمترین2کیلوگرم+ تبوتیورون2لیتر) به ترتیب با02/92و11/91
کنترل درصد
مشاهده شد که بیانگر امکان بکارگیری پهپاد با دقت و کارایی بسیار بالا میباشد.

تیمارهای کاربرد کاهش
یافته(آمترین
5/1کیلوگرم+ تبوتیورون5/1کیلوگرم با02/02درصد کنترل قرار داشت که رضایت بخش نمیباشد و تیمار
مقادیر بسیار کاهش یافته آمترین
1کیلوگرم + تیوتیورون1لیتر با33/33درصد کنترل قرار گرفت.

خطای آزمایش
ضریب تغییرات

شکلشماره1بوضوح امکان بکارگیری علف کش های پرمصرف در واحد سطح(آمترین2کیلووگرم+ تبوتیوورون2لیتور) و
کم مصرف در واحد سطح ( آلیون151سی سی) با نتایج بسیار عالی امکان بکارگیری پهپاد در سمپاشی پیش رویشوی و زود
پس رویشی رازراعت نیشکر را تایید مینماید اما کاربرد پهپاد نتوانست اثرات کاهش مقادیر علوف کوش را جبوران نمایود و
کاهش مقادیر علف کش تایید نشد.

 

تاثیر مقایر کاربرد علف کش با پهپاد91روز پس از اعمال تیمار
همانطوریکه درجدول1ملاحظه میشود،ارزیابی چشمی مهار علفهای هرز31،01و91روز پس از اعمال تیمارعلف
کش با پهپادتحت تاثیرنوع علف کشقرارگرفته و با احتمال99
درصدمعنیدار شده است.

نتایج نشان داد که تا91روز
پس از اعم
و زود پس رویشی علف کش آمترین ال تیمار مقادیر توصیه شده پیش رویشی علف کش آلیون2کیلوگرم +
تبوتیورون
2لیتر و به ترتیب با3و0/3در گروه آماری برتر قرار گرفته و قابل توصیه باشد.
نتیجهگیری

کاربرد پهپاد در عملیات زود پس رویشی و پیش رویشی در غلظتهای بسیادر پاییز مورد مطالعه قرار ر کم و بسیار زیاد
گرفت و کارایی آنها مشاهده گردید.این نتایج تا91روز پس از اعمال تیمار بصورت پایدارادامه یافت.

پیشنهادمیگردد
این آزمایش در روزهای گرمتر سال مانند شهریور در مزارع تازه کاشت نیشکر تکرار و نتایج در دماهای بسیار بالا نیز
بررسی گردد.

نمودار تغییر قیمت نهاده های کشاورزی

توضیحات در مورد گوگرد

گوگرد یا سولفور با نماد شیمیایی S نام یک عنصر شیمیایی است که در گروه ششم (VIA) و دوره سوم از جدول تناوبی عنصرها جای گرفته‌ است.

این عنصر در خانواده اکسیژن قرار دارد. پیش از آن فسفر، پس از آن کلر، در بالای آن اکسیژن و پایین آن سلنیوم جای گرفته‌ است.

نماد شیمیایی آن S و عدد اتمی آن ۱۶ است.

اکتشاف این عنصر به پیش از تاریخ باز می‌گردد. کاربرد گوگرد در صنایع مختلف بسیار متنوع است.

خصوصیات گوگرد

گوگرد یک نافلز بی‌بو، بی‌مزه و چند ظرفیتی است که بیشتر به شکل بلورهای زرد رنگ موجود در کانی‌های سولفید و سولفات شناخته شده‌ است.

گوگرد عنصری مهم برای همه موجودات زنده‌ است.

برای نمونه می‌توان به حضور گوگرد در ساختار اسید آمینه‌ها و پروتئین‌ها اشاره کرد.

این عنصر به صورت اولیه در کودها استفاده می‌شود؛ ولی به صورت گسترده‌تر در باروت، ملیّن‌ها، کبریت‌ها و حشره‌کش‌ها نیز به کار گرفته می‌شود.

عنصر گوگرد در طبیعت به صورت طبیعی و خالص، یا به صورت ترکیبات سولفید و سولفات همراه با دیگر عناصر فلزی و نافلزی یافت می‌شود.

گوگرد سرد و خالص، زرد رنگ می‌باشد ولی بیشتر به سبب حرارت بالا یا ناخالصی‌ها تغییر رنگ می‌دهد.

بنا به سیستم تبلور، این نوع گوگرد به صورت گوگرد آلفا (رومبیک یا اکتاهدرال) گوگرد بتا (مونوکلینیک یا منشوری)، گوگرد گاما (پلاستیک) و گوگرد بی‌شکل (کلوئیدی) می‌باشد.

ویژگی‌ گوگرد

ظاهر این نافلز به رنگ زرد کمرنگ می‌باشد که بسیار سبک و نرم است.

این عنصر به هنگام ترکیب با هیدروژن بوی مشخصی داشته که مشابه بوی تخم ‌مرغ فاسد شده‌ است.

گوگرد با شعله آبی رنگ سوخته و بوی عجیبی از خود ساطع می‌کند. گوگرد در آب حل نمی‌شود ولی در دی‌ سولفید کربن (سولفور دو کربن) حل می‌شود.

حالت‌های معمول اکسیداسیون این عنصر ۲-و۲+و۴+و۶+ است که ۲- و ۴+ کاهنده‌اند و تمایل رسیدن به ۶+ که پایدارتر است را دارند و حالت‌های ۴+ و ۶+ از قاعده هشت‌تایی (اشاره به ساختار گوگرد) پیروی نمی‌کنند.

گوگرد در تمام حالت‌های مایع، جامد و گاز شکل‌های چندگانه دارد که ارتباط بین آنها هنوز کاملاً درک نشده‌ است. گوگرد کریستالی به صورت حلقه گوگردی S8 نشان داده می‌شود.

نیترید گوگرد پلیمری خواص فلزی دارد و این در حالی است که هیچ گونه اتم فلزی در خود ندارد (شبه فلز است).

این عنصر همچنین خواص نوری و الکتریکی غیر معمول دارد.

گوگرد غیر متبلور یا پلاستیک با عمل سرد کردن سریع کریستال گوگرد حاصل می‌شود.

مطالعات در زمینه اشعه ایکس نشان می‌دهد که گونه غیر متبلور و بی ‌نظم ممکن است که ۸ اتم در هر ساختار پیچشی ستاره مانند داشته باشد.

گوگرد می‌تواند به دو حالت کریستالی به دست آید به صورت اورتورومبیک (گوگرد هشت وجهی) یا بلور مونو کلینیک که اولی در دماهای معمولی پایدارتر می‌باشد.

گوگرد: به مقدار فراوانی در گیاه به ویژه در برگ‌ها یافت می‌شود.

گوگرد جزء تشکیل دهنده پروتئین در گیاه است، مهمترین عمل گوگرد شرکت در تولید اسیدهای آمینه و به دنبال آن سنتز پروتئین است.

این عنصر جزء مهمی در تشکیل ویتامین‌های ضروری برای متابولیسم گیاه است.
گوگرد به صورت آنیون سولفات SO4-2 در محلول خاک وجود دارد.

برخی کودهای شیمیایی دارای مقادیر مناسبی گوگرد هستند.

سوپر فسفات معمولی 12% گوگرد، سولفات آمونیوم 24% گوگرد، سولفات پتاسیم دارای 17% گوگرد می‌باشد.

گوگرد در کنترل اسیدیته خاک و پائین آوردن phخاک و اصلاح خاک قلیایی و آهکی مؤثر است و چون با آب حل نمی شود و فرآیند اکسیداسیون گوگرد در خاک طولانی‌تر می باشد، لذا توصیه شده که از باکتری تیو باسیلوس برای تسریع در فرآیند اکسیداسیون استفاده شود.

خاک به عنوان بستر اصلی کشت گیاه و نیز محیطی منحصر به فرد برای انواع حیات محسوب می شود.

کمبود مواد آلی از یک سو و آهکی و قلیائی بودن اراضی کشاورزی از سوی دیگر موجب پدیدار شدن انواع ناهنجاری‌ها، افت پتانسیل در تولید محصولات کشاورزی، کاهش سطح حاصل خیزی خاک های زراعی و بحران های زیست محیطی می شود.

با توجه به اثرات مفیـد کاربـرد گوگرد در طبیعت، استفاده از این محصـول به عنوان کود و سموم برای از بین بردن ناهنجاری های خاک،‌ نقش به سزایی دارد.

گوگرد به علت دارا بودن خاصیت قارچ کشی، خاک را ضد عفونی می کند.
گوگرد بعد از ازت، فسفر و پتاس، چهارمین عنصر پر مصرف برای گیاهان به شمار می رود با توجه به اثرات مفید گوگرد در از بین بردن سفیدک مو (انگور) به توصیه کارشناسان استفاده از آن برای حفظ نباتات و از بین بردن کرم سفید ریشه و حشرات موذی ضروری می باشد.

مصرف گوگرد باعث پائین آمدن (PH) خاک شده و این امر دسترسی گیاه را به عناصر ذخیره شده در خاک آسان می کند.

گوگرد به مقدار فراوانی در گیاه به ویژه در برگ‌ها یافت می‌شود.

گوگرد جزء تشکیل دهنده پروتئین در گیاه است، مهمترین عمل گوگرد شرکت در تولید اسیدهای آمینه و به دنبال آن سنتز پروتئین است.

این عنصر جزء مهمی در تشکیل ویتامین‌های ضروری برای متابولیسم گیاه است.
گوگرد بصورت آنیون سولفات SO4-2 در محلول خاک وجود دارد.

علائم کمبود گوگرد در گیاهان:

در گیاهان کمبود گوگرد به صورت رنگ پریدگی و زردی در برگهای جوان و قسمتهای انتهایی گیاه ظاهر می گردد.

کمبود گوگرد آثار مهمی در کاهش رشد گیاه داشته، ساقه ها نازک و برگها پیچیده می گردد.

در گیاهان کمبود گوگرد موجب تجمع ازت غیر پروتئینی می شود و مصرف این گیاهان برای حیوانات نشخوار کننده مضر و زیان آور است.

همچنین کمبود گوگرد موجب تجمع نیترات در گیاهان شده که برای حیوانات مصرف کننده سمی می باشد.

گوگرد، عنصری حیاتی برای تغذیه گیاهان است و نقش آن برتر از فسفر می‌باشد.

نقش گوگرد در گیاهان، به طور عمده ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است.

مقدار گوگرد مورد نیاز برای برداشت هر تن دانه‌های روغنی 12 کیلوگرم، برای بقولات 8 کیلوگرم و برای غلات 4 کیلوگرم است.

در ذکر اهمیت گوگرد از دید تغذیه گیاه، همین کافی است که در اکثر محصولات کشاورزی نسبت ازت به گوگرد (N/S) لازم است در محدوده 15-10 و در دانه‌های روغنی این نسبت برای دستیابی به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت، باید کمتر از 10 باشد.

(توصیه) استفاده از هر نوع کود در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات بر اساس نتیجه آزمون خاک، صرفاً با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه خود انجام داده و به آنان اعتماد نمائید.